Algemene voorwaarden

Art 1. Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.
De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Art 2. Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt, heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art 3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. De levering van diensten geschiedt bij de klant/opdrachtgever thuis, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

Art 4. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van Trimsalon CatsTenderness, dat van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van Trimsalon CatsTenderness niet aansprakelijk worden gesteld.

Art 5. Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van Trimsalon CatsTenderness is niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook. (B.v. inscheren/beschadiging van de huid of overlijden van de kat tijdens of na de behandeling). Tevens is Trimsalon CatsTenderness niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan inboedel of aanverwante artikelen welke in verband staan met de behandeling.

Art 6. Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
Reclames terzake van een door Trimsalon CatsTenderness verleende dienst zijn slechts van waarde mits Trimsalon CatsTenderness binnen 24 uur van de klacht op de hoogte is gebracht en vervolgens dient de klant binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier te melden.

Art 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet binnen 24 uur de afspraak heeft geannuleerd.

Art 8. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met Trimsalon CatsTenderness is Nederlands recht van toepassing.